Tin tuyển sinh

Địa chỉ Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

Trường trung cấp Bách khoa Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2076/QĐ-UBND
Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  • Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
  • Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
  • Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục;
  • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 176/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 07 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Trung cấp Bách Khoa.

Trường Trung cấp Bách Khoa là đơn vị sự nghiệp giáo dục tư thục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tỉnh Yên Bái.

Trường Trung cấp Bách Khoa có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và trụ sở Trường đặt tại Tổ 6B, đường Lê Văn Tám, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Bách Khoa:

1. Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Bách Khoa thực hiện theo Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục và các quy định khác có liên quan.

2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập trường có hiệu lực, Trường Trung cấp Bách Khoa phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 08 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu Trường Trung cấp Bách Khoa không được cấp phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập trường hết hiệu lực.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý tổ chức hoạt động của Trường Trung cấp Bách Khoa theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Quản trị Trường Trung cấp Bách Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Mô hình đào tạo của nhà trường

Tác giả: xettuyendaihoc.net.vn ; xuất bản: 21/12/2016 04:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thông tin tuyển sinh 2018, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2018; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2018; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....